ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT

สถาบันใด ต้องการให้ FERCIT จัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
ขอให้สถาบันแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า และประสานกับเลขานุการชมรมฯ เพื่อหาวันเวลาที่เหมาะสม
โดย กรอกข้อมูล ใน เอกสาร ข้อมูลของสถาบันเพื่อการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  และส่งมาที่  email: ctrivaree@yahoo.com, dmu_pcm@hotmail.com
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org