ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
แนวทางการขอรับการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT

สถาบันใด ต้องการให้ FERCIT  จัดการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
ขอให้สถาบันแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า และประสานกับเลขานุการชมรมฯ เพื่อหาวันเวลาที่เหมาะสม
โดยกรอกข้อมูล  ใน เอกสารข้อมูลของสถาบัน เพื่อการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  และส่งมาที่  email: sumonmalm@yahoo.com
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org