ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
เว็บไซต์จริยธรรมการวิจัย
ที่ติดต่อ
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 17 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สว.1)
คณะแพทยศาสตร์ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร.0-4336-6616, 0-4336-6617 โทรสาร 0-4336-6617
E-Mail: eckku@yahoo.com; eckku@kku.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-6204

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร อานันทมหิดล ชั้น 3
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-256-4493, 098-573-7622
email:medchulairb@chula.ac.th
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารสถาบัน 2 ซ. จุฬาฯ 62 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2218-8147 โทรสาร 0-2218-8147 E-mail: eccu@chula.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ตึกศัลยกรรมกระดูก ชั้น 6
681 ถ.สามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2244-3522 โทรสาร 0-2668-7088

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หน่วยบริหารงานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 304 และ 307
เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2416 โทรสาร 0-2201-2416
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ห้อง 611
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0-2419- 6405 – 6 แฟกซ์ 0-2419-6405
E-mail siethics@diamond.mahidol.ac.th
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า สำนักงานพัฒนางานวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๙๐๑๑ หรือ ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๙๓๖๘๑, ๙๔๒๗๐
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๙๐๑๑
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ชั้น 4 ห้อง 411-413 ที่อยู่: 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์: 02-8496223-5, Fax:02-8496223
E-Mail: opckt@mahidol.ac.th
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สำนักจริยธรรมการวิจัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 66 (0) 2354 9100-19 ext. 1349, 1525; or 66 (0) 2643 5578
Fax: 66 (0) 2354 3466
E-mail: tmpww@mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต งานวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12100
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานวิจัย สำนักงานประกันคุณภาพและวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์
ตำบล ท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel. : 0 5526 1890 # 5020
Fax : 0 5526 1890 # 5021
E-mail : prathanaa@nu.ac.th
สถาบันการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สถาบันการแพทย์แผนไทย ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. (02)5912500, 5911095, 5917686
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251
   
 
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org