ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
   
             ข่าวสารชมรมฯ ปี 2548 เป็นต้นไป จะออก 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ....... บก.

  ปีที่ 22 (2565)
   
การประชุมวิชาการประจำปี FERCAP
Best Virtual Poster
Best Surveyor Award
  ฉบับที่ 4   PDF (1,948 K)
   
สารจากประธานชมรมฯ
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
  ฉบับที่ 3   PDF (614 K)
   
สารจากประธานชมรมฯ
การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ฉบับที่ 2   PDF (503 K)
   
บรรณาธิการแถลง
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน จากการใช้กฎหมาย GDPR
  ฉบับที่ 1   PDF (364 K)
   
  ปีที่ 21 (2564)
สารจากประธานชมรมฯ
จริยธรรมการวิจัยในการทำวิจัยปัญญาประดิษฐ์
  ฉบับที่ 4   PDF (372 K)
   
สารจากประธานชมรมฯ
จริยธรรมการวิจัย และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  ฉบับที่ 3   PDF (1,311 K)
   
สารจากประธาน
ICH GCP, EU Regulation และ CFR
กรณีศึกษา EXCEL trial
รายนามคณะกรรมการชมรมฯ ปี พ.ศ.2563-2565
  ฉบับที่ 2   PDF (651 K)
   
สารจากประธาน
จาก GCP สู่กฎหมายควบคุม clinical trials
บรรณาธิการแถลง
  ฉบับที่ 1   PDF (694 K)

  ปีที่ 20 (2563)
   
บรรณาธิการแถลง
คลังตัวอย่างชีวภาพ จริยธรรม และกฎหมาย
  ฉบับที่ 2   PDF (599 K)
   
บรรณาธิการแถลง
จริยธรรมการวิจัยที่ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
สิ่งที่เห็น สิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่น่าจะพัฒนา จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
  ฉบับที่ 1   PDF (464 K)

  ปีที่ 19 (2562)
   
สารจากประธาน
เรื่องเล่าจากการประชุมประจำาปี FERCAP 2019
Human Embryo Gene Editing Study
  ฉบับที่ 4   PDF (6,324 K)
   
บรรณาธิการแถลง
การนำ Common Rule มาปรับใช้
  ฉบับที่ 3   PDF (444 K)
   
บรรณาธิการแถลง
ฮีลาเซลล์
สาระจากการประชุม
  ฉบับที่ 2   PDF (770 K)
   
บรรณาธิการแถลง
มารู้จัก Seeding trial กันเถอะ
Mobile Medical App
แนะนำหนังสือ
Erratum
กำหนดการอบรม
  ฉบับที่ 1   PDF (597 K)

  ปีที่ 18 (2561)
   
บรรณาธิการแถลง
สรุปสาระสำาคัญจาก International Conference
NECAST 3 ระดับ
ใครเป็นใคร
  ฉบับที่ 4   PDF (1,200 K)
   
บรรณาธิการแถลง
การทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดี
จดหมายถึงบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการ 2561-2563
การประชุมเสวนา
  ฉบับที่ 3   PDF (754 K)
   
สารจากประธานชมรมฯ
Interesting topics from 16th FERCAP Annual Conference
การใช้เนื้อเยื่อเพื่อการวิจัย
  ฉบับที่ 2   PDF (1,322 K)
   
สารจากประธานชมรมฯ
การชี้แจงผู้ป่วยในการนำาตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจาก กระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาไปใช้ในการวิจัย
เก็บมาฝากจากการประชุม
Human Challenge Study
Protocol Violation
  ฉบับที่ 1   PDF (674 K)

  ปีที่ 17 (2560)
   
เก็บมาฝากจากการประชุม
Informed consent form
แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา
  ฉบับที่ 4   PDF (1,478 K)
   
บรรณาธิการแถลง
Therapeutic misconception
เก็บมาฝากจากการประชุม
ไว้อาลัย Dr. Angela J. Bowen
  ฉบับที่ 3   PDF (1,040 K)
   
บรรณาธิการแถลง
การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 2017
ข้อผิดพลาดในการพิจารณา
  ฉบับที่ 2   PDF (526 K)
   
บรรณาธิการแถลง
บทบาท IRB กับ Research misconduct
Protocol deviation
  ฉบับที่ 1   PDF (631 K)

  ปีที่ 16 (2559)
   
บรรณาธิการแถลง
Single-Subject Design
Data Sharing
Case report จะ Exempt ได้หรือไม่
  ฉบับที่ 3-4   PDF (801 K)
   
บรรณาธิการแถลง
สารจากประธานชมรมฯ
รายชื่อกรรมการชมรมฯ
การประชุมสุดยอดผู้นำาด้านชีวเภสัชภัณฑ์
การพัฒนากฎระเบียบการดูแลการวิจัยยาทางคลินิก
  ฉบับที่ 2   PDF (852 K)
   
บรรณาธิการแถลง
การปรับปรุง CIOMS Guideline
ผลงาน ทิศทาง ความท้าทายของชมรมฯ
ข่าวการประชุมประจำาปีของขมรมฯ
  ฉบับที่ 1   PDF (2,593 K)
  ปีที่ 15 (2558)
   
บรรณาธิการแถลง
การปรับปรุง Common Rule
รายงานจากการประชุม FERCAP
ภาพเป็นข่าว
  ฉบับที่ 4   PDF (6,383 K)
   
บรรณาธิการแถลง
กระบวนการขอความยินยอม
ประเด็นจริยธรรมการใช้คนเป็นเหยื่อล่อยุง
ภาพเป็นข่าว
  ฉบับที่ 3   PDF (3,266 K)
   
SELF EXPERIMENT [นิมิตร มรกต]
ภาพเป็นข่าว
  ฉบับที่ 2   PDF (1,848 K)
   
ข้อคิดเห็นบางประเด็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในคน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ส.ค.ส.๒๕๕๘ จากประธานฯ
สรุปรายงานการประชุม 14th FERCAP International Conference and 1st PHREB National Conference
  ฉบับที่ 1   PDF (4,809 K)
  ปีที่ 14 (2557)
   
Compassionate Use
ชีวิตภายหลังการเป่านกหวีด
กรณีศึกษา
  ฉบับที่ 4   PDF (1,922 K)
   
ความเสี่ยงจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
เก็บมาฝากจาก ThaiTECT
  ฉบับที่ 3   PDF (3,647 K)
   
ผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพ
การฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน”
ข่าวอื่น ๆ
  ฉบับที่ 2   PDF (2,925 K)
   
เหตุเกิดที่กัวเตมาลา (ต่อ)
  ฉบับที่ 1   PDF (4,630 K)
  ปีที่ 13 (2556)
   
Cardiac stem cell therapy บทเรียนจากหมูและไก่
การประชุม FERCAP conference ที่บาหลี
เหตุเกิดที่กัวเตมาลา
  ฉบับที่ 4   PDF (3,160 K)
   
กฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกในอินเดีย
ทบทวนใหม่ในเรื่องจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
มีอะไรใหม่ใน Declaration of Helsinki ฉบับ 2013
  ฉบับที่ 3   PDF (4,455 K)
   
ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.วิจัยในคน
Specimen biobanking for research
กรณีศึกษา: การวิจัยโดยใช้สิ่งส่งตรวจของคน
ThaiTECT Award Criteria
ภาพเป็นข่าว
ข่าวทั่วไป
  ฉบับที่ 2   PDF (4,547 K)
   
Experience in US FDA inspection
Central IRB: กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
รายงานจากการประชุมสามัญประจำ?ปี FERCIT
  ฉบับที่ 1   PDF (822 K)
  ปีที่ 12 (2555)
   
การขอความยินยอมเพื่อนำาเด็กเข้าสู่การวิจัย
ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รักษาหรือวิจัย Noncompliance และ MTA
บรรยากาศการประชุม ThaiTECT ครั้งที่ 12 ที่ขอนแก่น
  ฉบับที่ 4   PDF (2,158K)
   
Meeting IRB Chair- NSU
การพิจารณารับรองโครงการวิจัยประเภทพหุสถาบัน
Consent for Biological Sample
  ฉบับที่ 3   PDF (1,027K)
   
การตีความมาตรา ๗ และ ๙
“New” Central Research Ethics Committee
แนะนำ ากรรมการชมรมฯ
อบรมที่อุบลราชธานี
  ฉบับที่ 2   PDF (1,624 K)
   
ปัญหาใน มาตรา 9 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
  - การขอความยินยอมในการวิจัยในมนุษย์ ตามมาตรา 9 กับปัญหาการบังคับใช้
PCSBI Recommendation
ประมวลภาพจากการฝึกอบรมผู้ตรวจเยี่ยม
  ฉบับที่ 1   PDF (1,862 K)
  ปีที่ 11 (2554)
   
11th International FERCAP Conference, DAEGU
  ฉบับที่ 4   PDF (4,513 K)
   
ETHICAL CONSIDERATIONS FOR CLINICAL TRIAL PERFORMED IN CHILDREN
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างส่งตรวจที่ เหลือ (leftover specimen) เพื่อการวิจัย
EXEMPT vs. EXPEDITE
  ฉบับที่ 3   PDF (545 K)
   
Coercion, Undue influence, Undue inducement
Medly on Ethical Issues from Chiangmai
IRB Benchmark
  ฉบับที่ 2   PDF (309 K)
   
จะเขียนเอกสารคำ?อธิบายโครงการวิจัยแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างไร จึงจะถือว่าเป็น “การยินยอมอย่างแท้จริง"
EC ในดวงใจ
  ฉบับที่ 1  PDF (326 K)
  ปีที่ 10 (2553)
   
กรณีศึกษา ‘ซิฟิลิส’ ในประเทศกัวเตมาลา
ปัญหาของการพิจารณาโครงการวิจับพหุสถาบัน
  ฉบับที่ 4   PDF (327 K)
   
 "ความคาดหวังในชุมชน เกี่ยวกับการวิจัยในคน "
  ฉบับที่ 3  PDF (343 K)
   
 "เผ่าอินเดียนแดงชนะคดี"
 "ยารักษาโรคเฉพาะบุคคล"
          ฉบับที่ 2    PDF (300 K)
   
    "หยิบมาถก ยกมาแบ่งปัน ประเด็นจริยธรรมการวิจัย post-marketing clinical trial"
          ฉบับที่ 1    PDF (266 K)
  ปีที่ 9 (2552)
   
    "เตรียมตัว เตรียมใจ ในการเป็นอาสาสมัครวัคซีน"
          ฉบับที่ 4    PDF (346 K)
 
  การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
          ฉบับที่ 3    PDF (358 K)
 

  Plagiarism
           ฉบับที่ 2    PDF (344 K)
 
  Declaration of Helsinki 2000 (ฉบับภาษาไทย)
  เปรียบเทียบ ฉบับ 2008 กับ 2000
  การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
           ฉบับที่ 1   PDF (756 K)
  ปีที่ 8 (2551)
   
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์
          ฉบับที่ 4     PDF (268 K)
 

  จริยธรรมการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
           ฉบับที่ 3     PDF (287 K)
 
  ศัพท์จริยธรรมการวิจัยภาษาไทย (แก้ไขเพิ่มเติม: คำว่า "Vulnerable subject" ตกหล่นไป
  ซึ่งที่ประชุมฯ แปลว่า“ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ อาจไม่ตัดสินใจได้โดยอิสระ” หรือ “ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เปราะบาง”
  โมดุลการฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน
           ฉบับที่ 2    PDF (482 K)
       
  แนะนำกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่
          ฉบับที่ 1    PDF (301 K)
  ปีที่ 7 (2550)
   
  Central (joint) IRB ข้อดี ข้อควรระวัง และรูปแบบที่อยากให้เป็น ์
       ฉบับที่ 3-4     PDF (701 K)
 
  กายป่วยใจไม่ป่วย (ไว้อาลัย ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์)
          ฉบับที่ 2    PDF (710 K)
 
  Stem cell research
       ฉบับที่ 1    PDF (211 K)
  ปีที่ 6 (2549)
   
  ค่าตอบแทนและค่าชดเชยที่ให้แก่อาสาสมัคร
          ฉบับที่ 4    PDF (1,118 K)
 

  Continuing review
  Research ethics in Thailand: similar principles but different appreciation
          ฉบับที่ 3    PDF (184 K)
 
  ประชุมวิชาการประจำปี
  การประชุมอบรมที่กรมการแพทย์ทหารเรือ
           ฉบับที่ 2   PDF (213 K)
       
  Informed consent. What, when why and how
  ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา...เพื่อประโยชน์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถ ประกันตนเองได้ในกรณีถูกฟ้องอาญา
          ฉบับที่ 1   PDF (195 K)
  ปีที่ 5 (2548)
   
  ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการเก็บดีเอนเอเพื่อการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
         ฉบับที่ 4    PDF (506 K)
 

  การวิจัยทดสอบทางการแพทย์ที่ต้องพึ่งพาอาสาสมัคร....
       ฉบับที่ 3    PDF (220 K)
 
  สัมมนาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลฯ
         ฉบับที่ 2   PDF (352 K)
 
  การขอคำยินยอมในเด็ก
         ฉบับที่ 1   PDF (328 K)
  ปีที่ 4 (2547)
   
  มุมมองที่แตกต่างในแง่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์....ตะวันตกกับตะวันออก
        ฉบับที่ 4    PDF (250 K)
 

  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
          ฉบับที่ 3    PDF (272 K)
 
  การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย
       ฉบับที่ 2   PDF (242 K)
 
    ฉบับที่ 1      
  ปีที่ 3 (2546)
   
  ปัญหาการพิจารณาด้านจริยธรรมในประเทศไทย
           ฉบับที่ 6    PDF (270 K)
 

  Pharmacogenetics
           ฉบับที่ 5    PDF (446 K)
 
  Tuskegee Syphilis Study
         ฉบับที่ 4   PDF (220 K)
 
  ประสบการณ์จากการฝึกอบรมที่ WIRB
         ฉบับที่ 3   PDF (195 K)
 
  โคลนนิ่งมนุษย์ผิดจริยธรรม (ต่อ)
  ฉบับที่ 2    PDF (362 K)
 
  โคลนนิ่งมนุษย์ผิดจริยธรรม?
  ฉบับที่ 1    PDF (290 K)
  ปีที่ 2 (2545)
   
  Authorship- ปัญหายังคงอยู่
         ฉบับที่ 6    PDF (298 K)
 

  ข้อคิดเห็นจากการอบรม Surveyors
       ฉบับที่ 5    PDF (355 K)
 
  วิเคราะห์ Guidelines
      ฉบับที่ 4   PDF (396 K)
 
  เหตุเกิดที่จอห์น ฮอปส์กินส์ กรณีศึกษา
        ฉบับที่ 3   PDF (137 K)
 
  ถาม-ตอบ
  ฉบับที่ 2    PDF (168 K)
 
  ถาม-ตอบ
  ฉบับที่ 1    PDF (183 K)
       
 
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org