ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 
 ชื่อคณะกรรมการ  
จำนวนชุดคณะกรรมการ  
 สังกัด   เช่น โรงพยาบาลลำพูน
 สถานภาพ   ภาครัฐ เอกชน
 เบอร์โทรติดต่อ  
 E-Mail  
 พ.ศ. ที่แต่งตั้งกรรมการครั้งแรก  
 ที่อยู่ เลขที่   ถนน 
ตำบล   อำเภอ 
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
Website ของคณะกรรมการ    *้ระบุ http://ตามด้วยชื่อเว็บ
 กำหนด Username/Password สำหรับเข้าสู่ระบบ
 
Username  
 Enter  Password  
 Re-Enter Password   
   
 ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการ
 
 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการ


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง หน้าที่ของคณะกรรมการ
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ข้อบังคับ/ระเบียบปฏิบัติ/ประกาศ เกี่ยวกับแนวปฏิบัตินักวิจัย ของสถาบัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจริยธรรม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 การอบรมด้านหลักจริยธรรมการวิจัยในคนให้กรรมการ
 ในกรณีที่จัดอบรมให้กรรมการ วิทยากรมาจาก
ความถี่ของการอบรมต่อปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนโครงการวิจัยที่สำนักงานได้รับต่อปี  โครงการ/ปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ (จำนวนครั้ง/ปี)  ครั้ง/ปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 กรรมการที่เป็นแพทย์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนคณะกรรมการที่เป็นสายแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนคณะกรรมการที่ไม่ใช่เป็นสายแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ 
(Non-scientific members or lay persons)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสังกัดกับสถาบัน
   
 
   
หากพบปัญหาในการลงทะเบียน โปรดแจ้ง webmaster@fercit.org
 
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org