ติดต่อได้ที่ ผศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 3547600 ต่อ 93681
  sthpanich@hotmail.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
  จำนวนผู้เข้าชม

 เดือนล่าสุด 
 

  15th FERCAP International Conference
  Improving Research Governance through Ethical Research
  VENUE: Nagasaki University, Sakamoto Campus, Nagasaki, Japan
  November 22-24, 2015
  Agenda

Show old Announcements
 ภาพจากการประชุมสามัญประจำปี 2558 ของชมรมฯ (5 รูปภาพ)
 เรื่องจริยธรรมการวิจัยอุปกรณ์แพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิทยากรได้แก่ รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ (มข.)
  ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ (มข.)
  ภก.ยุวดี ภญ.ยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (อย.)
  และ คุณมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร (อย.)
โดยมี พอ.รศ.สหพล อนันตนำเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการ

   
ใจความสำคัญคือ ผู้ที่จะวิจัยอุปกรณ์แพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างผลต่อสุขภาพ
ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ อย.ให้การรับรองตามรายชื่อในประกาศ อย.
จึงสามารถนำเข้าหรือรับพิจารณาจดทะเบียน

อย. กำลังพัฒนาประกาศ และกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่นโดยเฉพาะอาเซียน
 เอกสารประกอบการประชุม [1] [2] [3] [4]

 Click a picture to see a larger view. 
  บรรณาธิการแถลง..................................................................1
  กระบวนการขอความยินยอม ..................................................1
ประเด็นจริยธรรมการใช้คนเป็นเหยื่อล่อยุง...............................6
ภาพเป็นข่าว..........................................................................8,9
 
   
 
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org